Fyzika

1. ročník

Měrná tepelná kapacita pevné látky

Pohyb I – pochopení základních druhů pohybů

Pohyb  I I – samostatná práce

Pohyby těles

Volný pád těles

Vrh šikmý vzhůru

Skládání pohybů v přímce

Druhý Newtonův pohybový zákon

Třetí Newtonův pohybový zákon

Vrh svislý vzhůru

Třecí síla

Teplo

Měření součinitele smykového tření

Vrh vodorovný

Zákon zachování mechanické energie 1

Zákon zachování mechanické energie 2

Gravitační pole

Keplerovy zákony

Stavba pevných látek – deformace tahem

Teplotní délková a objemová roztažnost

Tihová síla

Úbytek mechanické energie na U-rampě

Tání a tuhnutí

Změny skupenství

Určení součinitele smykového tření

Zákon zachování hybnosti

Zákon zachování mechanické energie

Newtonův gravitační zákon

Všeobecný gravitační zákon

Skládání rovnoběžných sil

Skládání sil – pracovní list

Skládání sil se stejným působištěm

 Rozklad sil na různoběžné složky 

Míra stability tělěsa

Pascalův zákon

Hydrostatický tlak

Archimedův zákon – příklady

Spojené nádoby

Rovnice spojitosti toku

Tekutiny

Gravitační zákon a Keplerovy zákony

Převody jednotek I

Převody jednotek II

Kinematika

Kinematika – přehled

Beztížný stav

Pružná a nepružná srážka

Otáčení vrtule I

Otáčení vrtule II

 Práce, výkon, účinnost, energie

Převody jednotek – příklady

Mechanická práce a energie

Deformace ohybem

Deformace tahem

Sbírka – Fyzika

 

2. ročník

Časový průběh zvukových signálů

Harmonický pohyb – graf

Harmonický pohyb – sestavení rovnice

Molární veličiny

Zákon lomu

Kulová zrcadla – konstrukce obrazu a výpočet zobrazovací rovnice

Čočky – konstrukce obrazu a výpočet zobrazovací rovnice

Coulombův zákon a Newtonův gravitační zákon

Paralelně sériové řazení 3 rezistorů

Kvantová optika

Radioaktivní záření

Radioaktivní přeměny

Magnetické pole

Odraz a lom světla

Zrcadla

Rentgenové záření

Infračervené záření

Ultrafialové záření

Mikrovlnné záření

Určení tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla

Magnetické pole v okolí magnetů

Magnetické pole cívky s proudem

Vznik střídavého proudu

Elektromagnetická indukce

Coulombův zákon

Ohmův zákon pro část obvodu

Ampérův zákon – pracovní list

Voltampérové charakteristiky součástek

Měření jasu žárovek

Blikání žárovky

Pojistky  jističe

Transformační poměr

Hustota kapalin

Zobrazovací rovnice kulového zrcadla

Zobrazovací rovnice čočky

Povrchové napětí kapalin

Tepelná výměna zářením

Teplota plamene

Světelné jevy

Harmonický pohyb

Ohnisková vzdálenost čočky

Mechanické vlnění

Termistor I

Termistor II

Změny skupenství

 

3. ročník

Kmity na pružině

Doba kmitu pružinového oscilátoru

Matematické kyvadlo

Elektrická vodivost kapalin

Je voda dobrým vodičem tepla?

Ochlazování tělesa při vypařování

Elektrolýza