Matematika

1. ročník

Konstrukce trojúhelníku

Charakteristické prvky trojúhelníku

Lineární funkce – prezentace

Lineární funkce – pracovní list

Shodná zobrazení 1: Osová a středová souměrnost

Zlomky

Číselné obory

Částečné odmocňování a usměrňování zlomků

Procento a promile

Geometrický význam absolutní hodnoty

Shodná zobrazení

Oblouková a stupňová míra

Čtyřúhelníky – prezentace

Euklidovy věty – prezentace

Určení hodnot goniometrických funkcí

Trojúhelník v MFCHT

Vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníku

Obvody a obsahy části kruhu a čtverce

Kruh a jeho části

Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru

Trojúhelník plný vět

Lineární rovnice a nerovnice

Kvadratické rovnice a nerovnice

Kvadratická funkce a její vlastnosti

Vstupní test z matematiky pro 1. ročník

Celá čísla

Iracionální čísla

Reálná čísla + množiny

Pravidelné mnohoúhelníky

 Úhly příslušné k oblouku kružnice 

2. ročník

Grafy lineárních a kvadratických funkcí

Kvadratická funkce

Mocninné funkce – prezentace

Mocninné funkce – grafy

Mocniny a mocninné funkce

Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice – opakování

Inverzní funkce

Řešení obecného trojúhelníku

Funkce sinus a posuny grafů

Sinová věta – příklady

Řezy krychle

Kosinová věta – příklady

Výpočty v obecném trojúhelníku

Objem a povrch trojbokého hranolu

Exponenciální funkce

Logaritmické funkce

Početní operace s mocninami

Objemy těles

Kvadratická funkce – opakování

Lineární funkce – opakování

 

Grafy goniometrických funkcí I:  0   1   2   3   4   5   6   7

Grafy goniometrických funkcí II: 0   1   2   3   4   5   6   7

Grafy mocninných funkcí I:  0  1  2   3   4   5   6   7

Grafy mocninných funkcí II: 0  1  2   3   4   5   6   7

 

3. ročník

Komplexní čísla – goniometrický tvar

Komplexní čísla – prezentace

Grafické znázornění množin komplexních čísel v Gaussově rovině

Vektor a přímka v analytice

Vektory a komplexní čísla

Komplexní čísla – opakování

Kuželosečky v programu Geogebra

Kuželosečky – prezentace

Přímka parametricky – úvod

Přímka parametricky – vzájemná poloha

Přímka obecně – úvod

Vzájemná poloha přímek v příkladech

Kružnice v příkladech

Kružnice, přímka a bod

Elipsa v příkladech

Elipsa, přímka a bod

Hyperbola v příkladech

Hyperbola, přímka a bod

 Parabola v příkladech 

Parabola, přímka,a bod

Vektory a přímka v prostoru

Analytická geometrie v prostoru

Stereometrie (polohové vztahy) – základní pojmy a věty

Rovina v prostoru

Vzdálenost bodu od roviny

Odchylky a průsečíky přímek a rovin

Vzájemná poloha přímky a roviny

Analytická geometrie – přímka a rovina, dvě roviny

Analytická geometrie – metrické vztahy

Sbírka – Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině I

Sbírka – Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině II

 

4. ročník

 Pravděpodobnost – prezentace 

Pravděpodobnost – řešené příklady

Pravděpodobnost - příklady v prezentaci

 

Statistika – užití harmonického průměru v MS Office

Statistika – prezentace

Statistika v tabulkovém editoru

Statistika – charakteristiky variability

Statistika – kvartil a percentil

Využití sinové a kosinové věty – maturita

Vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníku

Derivace – sbírka

Limity – sbírka

 

 PL 01 Využití nerovnic 

  Aritmetická posloupnost – příklady

Početní určení definičního oboru funkce

 Geometrická posloupnost – příklady

Agebraické výrazy pro pokročilé

 Posloupnosti (running dictation)

Matematický maraton

Efektivita a strategie u maturity z matematiky

Efektivita a strategie u maturity z matematiky (funkce)